Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phan Nhiên Hạo

“!” 15.07.2007 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 30, Dịch Thuật, Sáng Tác, Song ngữ, Truyện ngắn | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:
“!”

As the universal language-for now-English represents to these students the rest of the world. English is the world. These students also know that Vietnam, as it exists, is not of this world. To cling even to a false English is to insist on another reality.

Là một ngôn ngữ toàn cầu, trong thời điểm hiện tại, đối với các học sinh này, tiếng Anh đại diện cho thế giới. Họ cũng biết Việt Nam, trong thời điểm này, không nằm trong thế giới. Bám víu vào thứ tiếng Anh giả mạo cũng là cách khẳng quyết một thực tại khác.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phan Nhiên Hạo

Illinois, April 25th, 2007 31.05.2007 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 27, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Thang máy thẳng mở cửa lầu đầy sách
máng nước mùa mưa xoàng
đủ ngập cỏ
mọc đoái hoài sau đông

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phan Nhiên Hạo

Xứ sở & Ngấy Sài Gòn 2.10.2006 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 07, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Món béo ngậy lý lẽ và dung tục này
làm tôi ngấy.

Hãy nhịn đói một ngày để tâm hồn được vớt ra khỏi
cái lẫu.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phan Nhiên Hạo

Love Poem to Bun Rieu 26.08.2006 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 03, Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

eating my way into memory a moth
I remember
every delicious sliver of rice vermicelli
every succulent dumpling
every slurp

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phan Nhiên Hạo

Ba Bài Thơ 26.08.2006 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 03, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

BàI tHơ chỮ caO CHữThấP,
cOn NgưỜI, lÚc vIết hOa, lúC
GiuN dẾ. LúC hâN hOan,
LúC buỒn kHỤ. LúC trồNG RừNg,
lúc cắT tiếT ANH Em. CoN NgƯời,
Một SiNH vậT lỦNg củNG.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phan Nhiên Hạo

Bài về các loại dây 19.08.2006 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 02, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Dây cáp dùng neo tàu vào bến bờ nghỉ ngơi, thỏa hiệp. Tráng sĩ bện dây cương buộc hàm thiết ngựa phi lên mặt trăng.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phan Nhiên Hạo

Love Poem to Spinach 19.08.2006 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 02, Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Tên tục là “spinach” nhưng tên Latin huy hoàng là Spinacia Oleracea thuộc họ rau chân ngỗng

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phan Nhiên Hạo

Love Poem to Bánh Cuốn 10.08.2006 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 01, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

i learned to make you once & you were difficult
nothing worth it is easy

when i was young in Saigon & in little Saigons in America
i ate you with minced pork mushrooms prawn
you are delicate

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phan Nhiên Hạo

10.08.2006 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 01, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Thế giới bọ chét
ngứa nằm chờ tàu
chia nhau thuốc súng
ngào đường sinh nhật chiến tranh.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)