Trang chính » Da Màu Foundation

Da Màu Foundation


Da Màu Foundation là tổ chức bất vụ lợi ghi danh tại California, Hoa Kỳ, nhằm hỗ trợ tài chính cho tạp chí Da Màu và các chương trình của nhóm chủ trương.

Bảo trợ cho Da Màu Foundation được khấu trừ thuế tại Hoa Kỳ. Số EIN: 81-3641850.

 
Bảo trợ bằng chi phiếu cá nhân (personal check), xin vui lòng liên lạc với Ban biên tập bientap @damau.org để nhận hướng dẫn.


* BẢO TRỢ TRONG NĂM 2018:

Hieu Nguyen ($40)
Chinh Nguyen ($100)
Một người đọc ($100)
Đặng Văn Dư ($200)
Mai Ca Lê Đỗ ($100)
Nguyễn thị Hoàng Bắc ($100)
Cô Kim Thoa ($50)
Dược sĩ Danh Thị Trần Bùi ($100)


* BẢO TRỢ TRONG NĂM 2019 CHO ĐẾN THÁNG 8:

GS Trần Ngọc Dụng ($20/tháng)
Nguyễn Đức Tùng ($100)
Trần Thị NgH ($100)
Diane Lê ($100)
Đức Nguyên ($100)
Nguyễn Đăng Ngọc Quỳnh ($200)
@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)