đôi dòng về Trần Tuệ Quân

trantuequan Trầntuệquân

trầntuệquân hiện đang sống tại tiểu bang Connecticut. Cô có bằng B.A. trong hai ngành Comparative Literature và Asian American Studies từ Đại Học UC Irvine năm 2004 và hiện đang theo học chương trình tiến sĩ về American Studies tại Đại Học Yale. Cô đã sống 13 năm đầu đời tại Sài Gòn, Việt Nam, 12 năm tiếp theo tại Orange County, California và vừa bắt đầu một cuộc sống mới nơi miền đông bắc của nước Mỹ.

trầntuệquân viết truyện ngắn, tùy bút, và thơ bằng Việt ngữ, Anh ngữ, và Đức ngữ. Cô đã bắt đầu đi vào lãnh vực chuyển ngữ từ năm 2005 với dịch phẩm đầu tay “Ta Không Bao Giờ Nên Gặp Nhau” (truyện ngắn “We Should Never Meet” của Amee Phan), đã được xuất bản trong số báo Thế Kỷ 21 đặc biệt về “Văn Chương Da Màu”.

quantuetran is currently living in Connecticut. She holds a duo B.A. in Comparative Literature and Asian American Studies from UC Irvine and is currently a graduate student in the American Studies Ph.D. program at Yale University. She spent the first 13 years of her life in Saigon, Vietnam, the following 12 years in Orange County, California, and has just begun a new chapter in her life on the east coast of the United States.

quantuetran writes short stories, essays, and poetry in Vietnamese, English, and German. She began working in the translation arena with a debut Vietnamese translation of Amee Phan’s short story “We Should Never Meet” in 2005, which appeared in The Ky 21 special issue on “Van Chuong Da Mau”.

bài đã đăng của Trần Tuệ Quân


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)