Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Thư Quán Bản Thảo

NHỮNG Ý KIẾN CHUNG QUANH 20 NĂM VHMN 4.02.2015 | Hội thảo Văn Học Miền Nam (2014 - USA), Nhận Định, Tham luận, Văn Học Miền Nam Việt Nam 1954-1975 | 1 bình luận NHỮNG Ý KIẾN CHUNG QUANH 20 NĂM VHMN

Chủ đề cho cuộc thảo luận trên TQBT kỳ này chỉ là những vấn đề có tính gợi mở. Những ý kiến đóng góp của các nhà văn, nhà phê bình văn học đã nêu lên nhiều vấn đề trong dòng văn học miền Nam giai đoạn 1954-1975, đặc biệt là các nhà văn trẻ mà các nhà phê bình chưa thật sự quan tâm.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Thư Quán Bản Thảo

Thư Quán Bản Thảo: Viết Trong Khói lửa 10.11.2009 | Đã Phát Hành, Kệ Sách eBook | 0 bình luận Thư Quán Bản Thảo: Viết Trong Khói lửa

Viết Trong Khói Lửa
Chuyên đề do tạp chí Thư Quán Bản Thảo thực hiện

Thơ: KIM …

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)