Trang chính » Biên Khảo, Học Thuật, Nghiên Cứu, Nhận Định, Tôn Giáo Email bài này

NHỮNG HẠT CỎ ĐỘC–phần 2

 

 

Trong bài “Những Hạt Cỏ Độc – 1” tôi nói đến những lời răn về “cách đối xử với kẻ ngoại đạo” trong Kinh Thánh và Kinh Koran. Tôi cũng nói rằng vì nguồn gốc lịch sử, những lời răn trên, khi so sánh với tiêu chuẩn nhân bản ngày nay, có thể bị nhiều người xem là vô đạo đức và lỗi thời.

Cũng cần biết rằng những lời răn dạng nầy trong hai tôn giáo trên không chỉ giới hạn ở phạm vi “cách đối xử với kẻ ngoại đạo”. Trong nhiều phương diện khác, nổi bật là về “cách đối xử với phụ nữ” chúng ta cũng có thể tìm thấy những tín điều mà tiêu chuẩn đạo đức ngày nay không cho phép chúng ta chấp nhận, bất kể chúng có thật sự là lời dạy của Thiên Chúa hoặc Allah hay không.

Trong bài nầy tôi chỉ muốn chú trọng về Thiên Chúa Giáo. Tôi đã nói đến cách đối xử của Hồi Giáo đối với phụ nữ trong một bài trước đây, “Nữ Quyền trong Hồi Giáo”.

Kinh Thánh kể rằng Chúa Trời tạo ra tất cả các thú vật mỗi loài đều có con đực và con cái. Tuy nhiên Chúa Trời chỉ tạo ra có một mình Adam dựa theo hình vóc của chính Ngài.

Vì Adam không có bạn cùng chủng loại nên Chúa Trời sau đó mới quyết định tạo ra Eva. Chúa Trời có nặn đất sét rồi thổi hơi thở mang sự sống đến cho Eva như Ngài đã làm khi tạo ra Adam hay không?

Không.

Chúa Trời chỉ làm Eva ra từ một chiếc xương sườn của Adam và dựa theo hình vóc của người đàn ông, chớ không được dựa theo hình vóc của chính Ngài.

Chuyện Vườn Thiên Đàng kể rằng Eva ăn trái cấm rồi đưa cho Adam. Vì vậy người đàn bà bị Kinh Thánh xem là tà độc, là nguồn gốc của tội lỗi. Và đó là bắt đầu cho một chuỗi dài gần như vô tận những giáo điều trọng nam khinh nữ trong Kinh Thánh.

Dưới đây là một số thí dụ dẫn chứng.

Đàn bà phải tùng phục và đứng sau người đàn ông về tất cả mọi phương diện. Đàn bà không bao giờ được giảng dạy điều gì cả. Chỉ có đàn ông mới được làm những chuyện nầy. Đàn bà là thứ yếu so với đàn ông.

– Tân Ước – Thư Thứ Nhất Gửi Timôthê 2:11-15

11 Phụ nữ hãy học trong yên lặng, hết lòng phục tùng. 12 Tôi không cho phép phụ nữ nào giảng dạy, hay được quyền trên nam nhân. 13 Vì Ađam được nắn ra trước, rồi mới đến Eva. 14 Và không phải Ađam đã bị quyến rũ, nhưng là người nữ đã để mình bị quyến rũ mà sa ngã phạm tội. 15 Nhưng người nữ bởi sinh dựng con cái sẽ được cứu, miễn là họ giữ lòng khiêm mà bền đỗ trong đức tin, đức mến, trong sự thánh thiện.

– Tân Ước – Thư Gửi Tín Hữu Êphêsô  5:22-24

22 Vợ (hãy phục tùng) chồng, như thể đối với Chúa. 23 Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Ðức Kitô là đầu của Hội thánh, và Ngài là Cứu Chúa của thân mình. 24 Dù sao, như Hội thánh tùng phục Ðức Kitô, thì các người làm vợ cũng hãy phục tùng chồng họ như vậy trong mọi sự!

– Tân Ước – Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô 11:3

3 Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đờn ông là đầu người đờn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ.

– Tân Ước – Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô  11:7-9

7 Vả, đờn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên trùm đầu; nhưng đờn bà là sự vinh hiển của đờn ông. 8 Bởi chưng không phải đờn ông ra từ đờn bà, bèn là đờn bà ra từ đờn ông;9 không phải đờn ông vì cớ đờn bà mà được dựng nên, bèn là đờn bà vì cớ đờn ông vậy.

Người đàn bà không được phép phát biểu ý nghĩ của họ ở nơi công cộng trong những buổi hội họp của đàn ông.

– Tân Ước – Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô  14:34-35

34 thì phụ nữ phải làm thinh trong các buổi hội, vì họ không được phép lên tiếng. Trái lại, họ phải biết phục tùng, như chính Lề luật cũng dạy. 35 Nếu muốn học biết điều gì, thì họ cứ hỏi chồng họ ở nhà, vì phụ nữ mà lên tiếng trong buổi hội là điều chẳng xứng.

Người đàn bà cần phải được cai trị bởi người đàn ông.

– Cựu Ước – Sáng Thế Ký 3:16

16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.

Dưới con mắt Chúa Trời thì đàn ông có giá trị hơn đàn bà. Chúa Trời ra giá tính bằng tiền hẳn hòi để xác định điều nầy.

– Cựu Ước – Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:1-17

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào có ai dùng loài người mà khấn nguyện, thì ngươi hãy định giá cho; giá đó thuộc về Đức Giê-hô-va.

3 Nếu ngươi định giá về một người nam từ hai mươi đến sáu mươi tuổi, thì hãy định cho năm chục siếc-lơ bạc, tùy theo siếc-lơ nơi thánh . 4 Nếu là một người nữ, hãy định giá ba chục siếc-lơ bạc.

5 Nếu là một đứa con trẻ từ năm đến hai mươi tuổi, thì hãy định giá hai chục siếc-lơ cho một đứa trai, và mười siếc-lơ cho một đứa gái.

6 Ví bằng một đứa trẻ từ một tháng đến năm tuổi, thì hãy định giá năm siếc-lơ bạc cho một đứa trai, và ba siếc-lơ bạc cho một đứa gái.

7 Nếu một người già cả từ sáu mươi tuổi trở lên, ngươi hãy định giá mười lăm siếc-lơ bạc cho một người nam, và mười siếc-lơ bạc cho một người nữ.

Trong suốt Kinh Xuất Hành người đàn bà bị xem là tài sản của đàn ông. Thật ra thì Mười Điều Răn nói rõ ràng rằng đàn bà chỉ là vật sở hữu. Vợ và bò lừa được liệt kê trong cùng chung một danh sách dưới tư cách chỉ là tài sản không hơn không kém.

– Cựu Ước – Xuất Hành 2:17

17 Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta.  

Đàn bà trong Kinh Thánh cũng thường xuyên bị dùng để buôn bán, đổi chác hay biếu tặng. Đàn bà của những thành phố bị thua trận bị xem là quà thưởng cho kẻ chiến thắng.

– Cựu Ước  – Xuất Hành 21:7

7 Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia.

– Cựu Ước – Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:10-13

10 Khi nào ngươi ra chiến đấu cùng quân thù nghịch mình, nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó chúng nó vào tay ngươi, và ngươi dẫn tù chúng nó,11 nếu thấy trong những tù giặc một người nữ lịch sự mà mình ái mộ muốn lấy làm vợ,12 thì phải dẫn nàng về nhà mình. Nàng sẽ cạo đầu mình, cắt móng tay;13 lột áo tù, và ở trong nhà ngươi khóc cha mẹ mình trong một tháng; kế ấy, ngươi sẽ đến cùng nàng, làm chồng nàng, và nàng sẽ làm vợ ngươi.

Chúa Trời cho phép đàn bà bị cưỡng bức tình dục trắng trợn trong nhiều trường hợp.

Nếu một người đàn ông cưỡng hiếp một cô gái còn trinh chưa được hứa gả cho ai cả thì người nầy chỉ phải đóng đóng một số tiền phạt nhỏ và phải cưới cô nầy làm vợ chớ không bị tù đày gì cả.

Nếu một người đàn ông cưỡng hiếp một cô gái còn trinh đã được hứa gả cho một người khác trong vùng thành thị thì cả hai đều sẽ bị xử tội bằng cách chọi đá cho đến chết. Cô gái bị tội chết vì đã không kêu la to đủ để người khác nghe đến cứu cho nên cũng bị cho là đồng tình và đĩ thỏa. Người đàn ông bị tội chết vì làm nhục vợ của một người đàn ông khác.

Nói cách khác là nếu một người đàn ông cưỡng hiếp một cô gái chưa được hứa gả (nghĩa là chưa có chủ) thì sẽ bị phạt nhẹ mà thôi vì giá trị của cô gái đó không đáng kể bao nhiêu. Tuy vậy nếu cưỡng hiếp một cô gái đã được hứa gả (nghĩa là đã có chủ) thì người đàn ông đó sẽ bị tội chết vì đã làm hư hỏng tài sản của một người đàn ông khác (chớ không phải là vì đã xúc phạm đến cô gái ấy).

– Cựu Ước – Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:23-29

23 Khi một con gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào, và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng, 24 thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết: con gái trẻ, bởi vì không có la lên trong thành, người con trai, bởi vì làm mất danh giá cho vợ người lân cận mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy.

25 Nhưng nếu người nam gặp con gái hứa gả tại trong đồng ruộng, hành hung nằm với nàng, thì chỉ người nam phải chết một mình mà thôi; 26 chớ làm điều chi cho con gái trẻ đó, vì nàng không có phạm tội đáng chết. Việc nầy giống như sự một người dấy lên cùng kẻ lân cận mình và giết người đi;  27 vì người nam gặp con gái trẻ đã hứa gả đó ở ngoài đồng: nàng có thế la lên, mà không ai giải cứu.

28 Nếu một người nam gặp một con gái trẻ đồng trinh, chưa hứa gả, bắt nàng nằm cùng, mà người ta gặp tại trận, 29 thì người nam đã nằm cùng con gái trẻ đó phải nạp cho cha nàng năm mươi siếc-lơ bạc, rồi nàng sẽ làm vợ người, bởi vì người có làm nhục nàng. Người còn sống ngày nào, thì chẳng được phép đuổi nàng đi.

Nếu một người đàn ông ăn nằm với một đầy tớ nữ đã được hứa gả cho người khác nhưng chưa được thả ra thì cả hai đều có tội. Người đàn ông chỉ cần cúng nộp một con cừu đực để tế lễ thì Chúa Trời tha tội. Tại sao người đầy tớ nữ cũng bị tội và sẽ bị xử thế nào thì không nói rõ.

– Cựu Ước – Lê Vi Ký 19:20

20 Nếu một người nam nằm và cấu hiệp cùng một đứa tớ gái đã hứa gả cho một người, nhưng chưa chuộc ra, hoặc chưa được phóng mọi; thì hai người đều sẽ bị hình phạt, mà không phải đến chết, vì đứa tớ gái chưa được phóng mọi. 21 Người nam vì lỗi mình sẽ dẫn một con chiên đực đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc, mà làm của lễ chuộc sự mắc lỗi. 22 Thầy tế lễ sẽ dùng con chiên đực làm của lễ chuộc sự mắc lỗi đặng làm lễ chuộc tội cho người đã phạm, trước mặt Đức Giê-hô-va; vậy, tội người đã phạm sẽ được tha.

Nếu một người đàn bà sinh ra đứa con trai thì bị xem là ô uế 7 ngày, nếu sinh ra con gái thì bị xem là ô uế 14 ngày. Theo Kinh Thánh thì người đàn bà lúc có kinh nguyệt cũng rất dơ bẩn.

– Cựu Ước – Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:1-5

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào một người đờn bà thọ thai và sanh một con trai, thì phải bị ô uế trong bảy ngày, như trong kỳ kinh nguyệt. 3 Qua ngày thứ tám, người ta phải làm phép cắt bì cho đứa trẻ. 4 Đoạn, người đờn bà phải kiêng trong ba mươi ba ngày đương khi huyết mình được sạch, không nên đụng một vật thánh nào hay là đi tới nơi thánh cho đến kỳ làm thanh sạch được trọn rồi.

5 Còn nếu người sanh con gái, thì sẽ bị ô uế trong hai tuần, như trong kỳ kinh nguyệt; phải kiêng trong sáu mươi sáu ngày hầu cho huyết mình được sạch.

Lời hứa hay lời bảo đảm của một người đàn bà không có giá trị gì cả vì lòng dạ đàn bà đầy bẫy rập, và vì bất kể đàn bà có hứa gì đi nữa mà người chồng không đồng ý là lời hứa đó cũng vô giá trị.

– Cựu Ước – Truyền Đạo 7:2626

Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết, ấy là một người đờn bà có lòng giống như lưới bẫy, tay tợ như dây tói: ai ở đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nó; còn kẻ có tội sẽ bị nó vấn lấy.

– Cựu Ước – Dân Số Ký 30:11-13

11 Nếu một người đờn bà đã hứa nguyện trong nhà chồng mình, hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, 12 và nếu chồng đã hay, vẫn làm thinh cùng nàng, không cấm, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mà nàng đã tự chịu lấy. 13 Nhưng nhược bằng ngày nào chồng nàng hay biết, hủy đi, thì mọi lời đã ra khỏi môi về những sự hứa nguyện, và về sự buộc lòng mình sẽ bị hủy đi; chồng nàng đã hủy các lời đó, thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng.

Khi người đàn ông chết thì tất cả tài sản của họ sẽ truyền lại cho con trai. Chỉ khi nào không có con trai thì con gái mới được thừa hưởng. Nếu không có cả con gái thì tài sản sẽ được giao cho anh em trai của người chết. Nếu không có anh em trai thì tài sản sẽ được giao cho chú bác của người chết. Nếu không có chú bác thì tài sản sẽ được giao cho một người bà con gần nhất. Chúa Trời không dạy là vợ của người chết sẽ được gì cả.

– Cựu Ước – Dân Số Ký 27:8-11

8 Ngươi cũng phải nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi một người nào chết không có con trai, thì các ngươi phải giao sản nghiệp của người lại cho con gái người. 9 Nhược bằng không có con gái, thì phải giao sản nghiệp cho anh em người. 10 Ví bằng người không có anh em, thì phải giao sản nghiệp cho chú bác người. 11 Nếu không có chú bác, thì phải giao sản nghiệp người cho người bà con gần hơn hết; và người ấy sẽ được lấy làm của.

Khi một người đàn ông làm Thiên Chúa nổi giận thì một trong những hình phạt của Thiên Chúa là bắt người vợ bị hàng xóm hãm hiếp giữa nơi công cộng.

– Sam Mu Ên II 12:11

11 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi; ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi, nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhựt.

Kinh Thánh dùng tĩnh từ “gian ác” và “tội lỗi” để diễn tả sự cưu mang và sinh sản của người đàn bà.

– Cựu Ước – Thiên Thi 51:5

5 Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.

Khi kiểm tra dân số thì chỉ có đàn ông mới được coi là đáng kể và đáng được đếm.

– Cựu Ước – Dân Số Ký 3:15

15 Hãy kê sổ con cháu Lê-vi, tùy theo tông tộc và họ hàng chúng nó, kê hết thảy nam đinh từ một tháng sắp lên.

Trong Công giáo, Augustine viết rằng: “Bất kể là một người vợ hay một người mẹ thì bản chất của người đàn bà vẫn luôn luôn là một Eva quyến rũ làm hư hỏng mà người đàn ông phải đề phòng. Người đàn bà không có ích lợi gì cho người đàn ông cả, trừ việc sinh con đẻ cái.”

Thomas Aquinas của Công giáo cũng viết rằng: “Bản chất của người đàn bà là hư hỏng và quỷ quyệt”.

Trong đạo Tin Lành thì Martin Luther viết: “Nếu đàn bà có kiệt quệ hay có chết đi nữa cũng không hề hấn gì. Hãy cho họ chết trong khi sinh đẻ vì họ chỉ hiện hữu để làm chuyện sinh đẻ.”

Vào thế kỷ thứ 2, Tertullian (người được coi là cha đẻ của Thiên Chúa giáo Latin và là người sáng lập ra khoa thần học Tây Phương) tuyên bố với phái nữ: "Các ngươi không biết là trong mỗi người của các ngươi là một Eva hay sao? Hình phạt của Thiên Chúa lên giới tính của ngươi vẫn còn tồn tại đến nay. Các ngươi là cửa ngõ của quỷ Satan. Các ngươi đã xâm phạm đến cây sinh ra trái cấm. Các ngươi là người đầu tiên cãi lại luật Chúa Trời. Chính phái nữ các ngươi đã quyến dụ người nam, người mà Satan còn không dám xâm phạm. Các ngươi đã hủy hoại người đàn ông, người mang hình ảnh của Chúa Trời. Chính vì sự chối bỏ của các ngươi mà ngay cả con của Chúa Trời phải chết."

Các quan điểm trên của những người được xem là rường cột của Thiên Chúa Giáo cho thấy rõ các lời răn dạy trong Kinh Thánh đã có ảnh hưởng đến phái nữ ra sao qua bao nhiêu thế kỷ nay. May mắn thay, như đã nói trong bài “Những Hạt Cỏ Độc -1 ”, Thiên Chúa Giáo ngày nay đã được thuần hóa bởi tiêu chuẩn đạo đức của thế giới nói chung và của xã hội Tây Phương nói riêng. Những lời răn trên hầu như không còn thấy áp dụng trong đời sống hàng ngày chung quanh chúng ta nữa.

Tuy nhiên cũng như đã nói trong bài đó, chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác rằng khi nào các lời răn về “cách đối xử với phụ nữ” còn nằm trong Kinh Thánh thì hạt cỏ độc nầy vẫn còn tiềm năng trổi dậy và gây sự phá hại đời sống chúng ta. Đạo đức văn hóa và trật tự an ninh trong xã hội, ngay cả ở những nước Âu Mỹ, mà chúng ta hưởng thụ ngày nay thật ra rất mong manh. Chúng ta đã trở thành quá quen thuộc hàng ngày với lớp vỏ đạo đức và trật tự nầy nên chúng ta thường không để ý đến chúng. Tuy nhiên lớp vỏ đạo đức và trật tự nầy có thể bị hủy hoại rất mau chóng và rất bất ngờ. Chỉ cần một biến cố chính trị hay xã hội, hay môi trường, xảy ra đúng lúc, đúng nơi sẽ rất có thể làm mất sự quân bằng và làm tê liệt mạng lưới bảo vệ nầy. Một thí dụ là những gì xảy ra cho nước Đức trong những thập niên 1930, 1940 khi sự suy đồi kinh tế và bất ổn xã hội cho phép chủ nghĩa Phát Xít lan tràn và tiếm đoạt chính quyền trong vòng vài năm ngắn ngủi đã dẫn đến sự tàn phá vật chất lẫn tinh thần kéo dài bao nhiêu thế hệ sau cho toàn dân tộc Đức. Chủ nghĩa Phát Xít trong thời gian trước đó cũng chỉ là một vài hạt cỏ độc “vô hại” nằm lẫn trong khu vườn chính trị của nước Đức mà không mấy ai quan tâm đến.

Những hạt cỏ độc tôn giáo cũng có tiềm năng không khác gì các hạt cỏ độc chính trị. Những gì đang xảy ra trong Hồi Giáo ngày nay cho thấy rõ điều đó. Đại đa số người dân theo Hồi Giáo là những người hiền lành, chân chất chỉ muốn có một thượng đế để tôn thờ và cầu khẩn để thỏa mãn nhu cầu tâm linh của họ. Họ không để ý muốn giết hại những ai không chia sẻ niềm tin về thượng đế nầy với họ. Họ không chủ tâm đàn áp nữ phái chung quanh họ. Tuy nhiên chỉ cần có một số cá nhân sách động và sử dụng đến các tín điều độc hại trong tôn giáo của họ là tất cả chúng ta trên thế giới đều bị ảnh hưởng như tình trạng đang thấy ngày nay.

Tín điều trong tôn giáo (bất kể “thiện” hay “ác”) luôn luôn có những mãnh lực lôi cuốn phi thường, nhất là trong các hoàn cảnh thích hợp. Những gì đang xảy ra trong Hồi Giáo ngày nay cũng có thể xảy ra một lúc nào đó trong Thiên Chúa Giáo. Người dân dễ quên và dễ bị lôi cuốn hơn họ nghĩ. Những hạt cỏ độc luôn luôn có lợi điểm về thời gian và tiềm năng. Chúng có thể nằm yên lặng chờ đợi cơ hội để bộc phát. Những ai tự cho là “trí thức” cần thấy mình có nhiệm vụ phải nhớ, và nhắc nhở nhau (thay vì cố dấu diếm), về những hạt cỏ độc nầy.

bài đã đăng của Nguyễn Nhân Trí


2 bình luận »

 • black raccoon viết:

  Tôn giáo là lĩnh vực thuộc tâm linh con người. Tự tôn giáo, trong môi trường xã hội, nó không có “khả năng” diệt trừ tội phạm. Âu Mỹ đa số theo TCG, không vì vậy mà Âu Mỹ vắng bóng những vụ bắn giết bừa bãi thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Miến Điện, Cambodia, Thái Lan coi PG là quốc giáo thì cũng không thể bảo đảm tránh khỏi tù đày tra tấn, chôn sống con người, hải tặc hảm hiếp phụ nữ. Các nước theo Ấn Giáo, Hồi Giáo cũng thế. Người VN vốn thờ Trời kính Phật, thì người Việt vẫn bị trói giật cánh khuỷu đập đầu chôn tập thể hàng ngàn người ở Huế 1968 !

  Tâm linh thuộc chiều sâu tâm lý. Nó cũng chẳng phải là cái gì tối thượng quan trọng. Suy quyết tất cả. Đó là lý do tại sao xã hội ngoài đền thờ, thánh đường thì cũng cần nghị viện, toà án, rạp hát, sân bóng, học đường, du lịch, văn học, giải trí, thể thao, thời trang, thơ ca, âm nhạc, triết học, thẩm mỹ v.v… Mỗi hứ tiếp tay một ít thì hoạ hoằn mới giảm bớt hành vi ác độc của con người.

 • Nguyễn Nhân Trí viết:

  Cám ơn bạn black raccoon đã bình luận. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn là “tôn giáo không có khả năng diệt trừ tội phạm” và “tâm linh chẳng phải là cái gì tối thượng quan trọng”.

  Tuy nhiên các ý chính của bài nầy là:

  1- Trong tôn giáo nào cũng có những hạt cỏ độc, đặc biệt ở đây tôi đang chú trọng đến Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo. Ngày nay trong cộng đồng Tây Phương thường có khuynh hướng chỉ trích Hồi Giáo mà quên rằng chính tôn giáo của (phần lớn) họ là Thiên Chúa Giáo cũng chứa đựng những lời phán dạy độc hại tương tự về cách đối xử với người ngoại đạo và với phụ nữ.

  2- Những hạt cỏ độc nầy luôn luôn mang tiềm năng bùng phát khi điều kiện xã hội trở thành thuận lợi như chúng ta đang thấy ở Trung Đông hiện giờ. Đó là vì tôn giáo luôn có sức mạnh thu hút mãnh liệt đối với quần chúng nói chung.

  3- Trách nhiệm của chúng ta là nhận hiểu và phổ biến kiến thức của chúng ta để giúp mọi người nhận hiểu vấn đề nầy.

Phần Góp Ý/Bình Luận

Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.


*

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)