Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của BBT Da Màu và BBT Tiền Vệ

Về ý nghĩa của bức KHÁNG THƯ do Tiền Vệ và Da Màu phổ biến

4.05.2011
baithomotvan_1_thumb.jpg

Tham gia ủng hộ bức KHÁNG THƯ là thể hiện nhận thức về nhu cầu tự do thực sự cho sinh hoạt văn hoá và nghệ thuật, là góp phần tạo nên một tiếng nói chung mang giá trị nhân bản phổ quát để chống lại những quyền lực độc đoán và phi lý, và đồng thời biểu lộ mối quan tâm đối với sinh mệnh của những văn nghệ sĩ và trí thức độc lập ở Việt Nam

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)