Trang chính » Lưu Hiểu Ba, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ Email bài này

Thơ Lưu Hiểu Ba: Nguyên văn Hán ngữ

♦ Chuyển ngữ: 0 bình luận ♦ 13.12.2010

LTS: Nhờ vào hướng dẫn của độc giả ĐHLân, BBT Da Màu đã lấy xuống được nguyên văn chữ Hán của các bài thơ đã được Đinh Từ Bích Thúy dịch sang Việt ngữ. Các bài này đi kèm với bản Anh ngữ do Yu Zhang chuyển dịch. Xin đăng lại ở đây để bạn đọc đối chiếu/tham khảo.

BBT Da Màu

(All three poems are translated from the Chinese by Yu Zhang.) Nguyên văn Hoa ngữ lấy xuống từ trang mạng Reporters Without Borders / Reporters Sans Frontières
A Letter Would Be Enough

A letter would be enough

For me to surmount all

To speak with you

When the wind blew

The night with its own blood

Wrote down a secret word

To let me remember

That every word is the last one

The ice in your body

Melted into a myth of fire

To the eyes of executioners

The anger became a stone

Two rails suddenly overlapped

The moths flying toward the light

In the eternal gesture

Followed your shadow

2000.1.8

 

一封信就够了——给霞 

一封信就够了

我就能超越一切

向你说话

当风吹过

夜晚用自己的血

写出一个隐秘的词

让我记住

每一个字都是最后一个字

你身体中的冰

融化成火的神话

刽子手的目光中

愤怒变成石头

两条铁轨突然重叠

扑向灯光的飞蛾

以永恒的姿态

跟随你的影子

晓波2000.1.8

A Little Mouse in Prison

A little mouse crept through the iron bars

Pacing forth and back on the windowsill

The peeled walls are watching it

And so are the mosquitoes full of blood

It also attracts the moon in the sky

So that its silver projection seems flying

What a rare beauty

The mouse in this evening is rather a gentleman

Not eating, drinking, or chattering its teeth

But staring with its eyes bright as a thief

And taking a walk in the moonlight

1999.5.26

 

 

狱中的小耗子——给小霞 

一只小耗子爬过铁条

在窗台上来回走动

剥落的墙在看它

吸饱了血的蚊子在看它

它也吸引了天上的月亮

银色的投影似乎在飞

一种罕见的美

今晚的耗子很绅士

不吃不喝不磨牙

瞪着那双贼亮的眼睛

在月光下散步

晓波1999.5.26

 

Dawn

Between the gray wall

And a string of sounds of chopping in kitchen

Dawn is tied and cut

And melted by a sort of limpness of soul

I do not know how the difference

Between light and darkness displays through my pupils

Sitting in the rust I cannot determine

Whether it is the light of prison shackles

Or the god of nature beyond the walls

Betrayal of the day makes the proud sun

Shocked very much

This dawn is broad in vain

While you in a great distance

Collect the nights of love

1997.6.30

 

 

早晨——给霞

在灰色的高墙

和一阵剁菜声之间

早晨被捆束被切割

被一种灵魂的瘫软所消融

不知道光与黑暗的区别

怎样透过我的瞳孔呈现

坐在锈迹中我无法确定

是狱中的镣铐之光

还是墙外的自然之神

白昼的背叛令骄傲的太阳

惊愕不已

这个早晨徒劳地广阔

你在远方

将爱的夜晚珍藏

晓波1997.6.30

.

bài đã đăng của Lưu Hiểu Ba

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)