Trang chính » Đó Đây Email bài này

Chúng ta, lúc này, đây, đó, cùng nhau: những tiểu luận của A-festival 2016

We, Now, Here, There, Together | Chúng ta, lúc này, đây, đó, cùng nhau


We, Now, Here, There, Together: A-festival 2016 essays | Chúng ta, lúc này, đây, đó, cùng nhau: những tiểu luận của A-festival 2016

Edited by Tammy Lai-Ming Ho, Kaitlin Rees & Nhã Thuyên

First published by AJAR press

www.ajarpress.com

Cover & Book design: Trần Thu Ngân

© 2017 A-festival & authors & translators

Cover image © Trần Thu Ngân

Dimension: 12×20 cm. 272 pages. English & Vietnamese.  

****

"This volume of essays, the fruits of A-festival, a poetry festival and conference in Hanoi, Vietnam in August 2016, expresses a sense of community rather through shared interests in creating art, promoting literature, expressing oneself. It is born of the need to address different forms of challenges (including censorship, regardless of how it is defined by individuals, and seeking the right language to express the right sentiment), and more importantly, the coming together of writers from different parts of the world to talk through ideas and thoughts and to form enduring bonds of friendship.

[….] In all of these essays, one thing stands out: politics. Politics relating to how groups define themselves and form their identity against odds; gender politics, such as making certain female writers, previously underrepresented, more visible; language politics—which language to use? whose language? when is it allowed and disallowed? what are the consequences of using and misappropriating it?; politics that have to do with governments, regimes, histories and policies; and lastly, politics of the more personal kind manifested in everyday decisions, a form of politics that does not go away, that frightens one but at the same time also enriches one’s writing and sharpens one’s awareness of being alive."

(From the foreword by Tammy Lai-Ming Ho: Not Yet Born and Again: A Community)

—-

"Tập tiểu luận này, những hoa trái từ A-festival, hội thơ và hội thảo diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng Tám 2016, diễn đạt cảm giác về cộng đồng thông qua những mối quan tâm riêng chung về sáng tạo nghệ thuật, thúc đẩy văn chương và biểu đạt bản thân. Hội thơ sinh ra từ nhu cầu xác định những dạng hình của thách thức (bao gồm kiểm duyệt, bất kể việc từng cá nhân định nghĩa nó như thế nào, việc kiếm tìm một ngôn ngữ hợp thức để biểu đạt một ý nghĩa hợp thức), và quan trọng hơn, là việc các nhà văn đến cùng nhau từ những phần phiêu dạt của thế giới để trò chuyện, chia sẻ các ý tưởng, các quan niệm rồi kết dây thân tình bền lâu.

[…] Trong tất cả những tiểu luận này, một câu chuyện nổi lên: tính chính trị. Tính chính trị liên quan tới việc các nhóm định nghĩa mình thế nào và sự tạo thành bản sắc kháng cự lại những bất cân bằng; tính chính trị giới tính, như những lưu tâm về việc các nhà văn nữ vốn bị lơ là nay hiện hữu hơn; tính chính trị ngôn ngữ—dùng ngôn ngữ nào? ngôn ngữ của ai? khi nào nó được thông qua và bị bác bỏ? đâu là hệ quả của việc sử dụng và lạm dụng nó?; tính chính trị trong đó ta phải xử lý quan hệ với các chính quyền, các thể chế, các lịch sử và các chính sách khác nhau; và cuối cùng, một kiểu tính chính trị cá nhân hơn biểu lộ trong những quyết định thường nhật, một mô thức chính trị không mất đi, vừa làm ta sợ hãi vừa làm giàu có thêm năng lượng viết lách và mài sắc ý thức nhân sinh của ta."

(Trích từ Lời mở, Chưa sinh thành và thêm lần nữa: Một cộng đồng của Tammy Lai-Ming Ho, Nhã Thuyên dịch.)

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)