đôi dòng về Trần C. Trí

Trần C. Trí

§ Ph.D. Ngôn ngữ học các thứ tiếng gốc La Tinh, UCLA.

§ Dạy học (ngôn ngữ học, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt).

§ Viết lách (Sách giáo khoa; từ điển; sách ngôn ngữ —cộng tác với Làng Văn, Canada từ 1987 đến 1997).

§ Hoạt động cộng đồng (Việt ngữ hải ngoại, văn hoá, giáo dục).

§ Một số sách đã xuất bản:

Diccionario español-vietnamitaTừ điển Tây Ban Nha-Việt Nam, Globus Publishing, 2018.

Vietnamese Stories for Language Learners (with Tram Le), Tuttle Publishing, 2017.

Portal to SpanishLearn Spanish the Natural Way! Portal Language Schools, 2015.

Language Luggage for VietnamA First-Year Language College Course (with Minh-Tam Tran), University Press of America, 2013.

Journey through Vietnamese CultureA Second-Year Language College Course (with Minh-Tam Tran), University Press of America, 2013.

El español conversacional para vietnamitasTiếng Tây Ban Nha đàm thoại cho người Việt, LangArts Publishing, 2010.

Diccionario bilingüe para estudiantes de lingüísticaBilingual Dictionary for Students of Linguistics, University Press of America, 2006.

bài đã đăng của Trần C. Trí


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)