Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Lê Hoàng Hà Nội

Going towards Heaven’s Gate

23.02.2012

we can only go straight following a bird’s path
even calls take half of the first lunar month to meander

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)