- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý/ do đó, nó lại đến – phần 14

 

 

muc128

 

 

 

muc131

 

 

 

muc132

 

 

 

muc138

bài đã đăng của Nguyễn Thúy Hằng