- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Biển, Nghe Không

Tạp chí Văn (Sài Gòn) số 69
Ngày 1 tháng 11 năm 1969 (trang 34)

NguyenXuanHoang-BienNgheKhong

bài đã đăng của Nguyễn Xuân Hoàng