- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Mặt Trận Ở Sài Gòn

mtsg_cover MẶT TRẬN Ở SÀI GÒN

tập truyện

NGÔ THẾ VINH

Văn Nghệ, California, Hoa Kỳ 1996
Văn Nghệ Mới, eBook 2009

bài đã đăng của Ngô Thế Vinh