- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thơ Hình Huỳnh Lê Nhật Tấn 2

Huỳnh Lê Nhật Tấn

 

p7

 

p8

 

p9

 

p10

 

p11

 

p12

bài đã đăng của Huỳnh Lê Nhật Tấn