- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 12.04–18.04.2021

 

MXME - 1 
Mưa Xuân Mùa Ếch 1,2,3” (ảnh Đinh Từ Bích Thúy –04/12/20) 

Trong tuần:

Nó Là Thứ Cánh Mỏng Nương Theo Cổ Tích” – truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hiện
“Tự Lực Văn Đoàn- Văn Học và Cách Mạng- Kỳ 22: Giới thiệu và Cổ Động Thơ Mới –nghiên cứu/biên khảo của Thuỵ Khuê
“Nguyễn Viện: Tụng Ca Nhục Cảm”-
phê bình/nhận định của Nguyễn Đức Tùng
“Nhạc sĩ vĩ cầm Hoàng Thi Thao và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn” – phỏng vấn của Bùi văn Phú

MXME 3    MXME 2[3]