- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 14-20/9/2020- nghệ sĩ Jenny Morgan (1982-)

02_alt_jenny_morgan_space-for-forgiveness

“I mean, part of working with a self-portrait is also about knowing that you’re able to disassociate from your own body, like we all do at times. The self-portraits end up being a way to kind of get back into your body.”

(Ý của tôi là, một phần của việc vẽ chân dung là biết rằng bạn có thể tách lìa khỏi cơ thể của chính bạn, như chúng ta thỉnh thoảng đều làm. Bức chân dung cuối cùng trở thành cách để quay trở lại vào trong thân thể)
Jenny Morgan

Space for Forgiveness
sơn dầu trên bố, 19 x 16.5 inches- 2019

  

   

Trong Tuần:
“Tranh, Tiếng Nói Cuối Cùng”- ký của Lê Chiều Giang
“Độ Đường Vừa Lỡ”- truyện ngắn Hoàng Chính
”Portland & Seattle- Đi Giữa Mùa Covid và Cuộc Nổi Dậy Của Black Lives Matter’- ký của Trịnh Cung
”Khi Chồng Bạn Gọi Bạn”- tuỳ bút Nguyễn Đức Tùng
”Con Trai Người Thợ Rèn”- truyện ngắn ELIÉCER ALMAGUER/ Trần C. Trí chuyển ngữ