- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 9-16/8/2020: nghệ sĩ Vương Thuý Lệ

Decomposition

 

Decomposition/ Sự Phân Huỷ, 48″X48″, sơn dầu và  acrylic trên bố-

-Vương Thuý Lệ-

 

 

 

 

Chuyên đề Tuý Hồng:
“Du Học Sinh”- truyện ngắn của Tuý Hồng/giới thiệu của Đinh Từ Bích Thuý
”Túy Hồng Giữa Chúng Tôi” –  Nhận định/Ký của Mai Thảo
”Lòng Thành”- truyện ngắn của Tuý Hồng/giới thiệu của Trần Vũ

Sáng tác:
”Phía Bên Kia Vầng Trăng”- chụp và chép của Lê Chiều Giang
”Gặp Gỡ Nay Sương”- truyện ngắn Nguyễn Đạt
“Muối Ớt Tây Ninh”- ký của Nguyễn Đức Tùng

Tuần tới: các sáng tác và dịch thuật của Primo Levi, Trần Thị NgH. , Nguyễn Đạt, Trần Doãn Nho, và truyện ngắn Tuý Hồng.