- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Xuyên qua cách ly

 

 

LDV-XuyenQuaCachLy

(Ở ban công không nhớ vào ngày social distancing thứ mấy)

 

bài đã đăng của Lưu Diệu Vân