- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Ngu Yên – ‘Ý Thức Sáng Tác Thơ: Sáng Tạo và Tái Tạo’

 

NguYen-YThucSangTac-bia

 
Biên khảo và nghiên cứu những thể loại thơ mới trên thế giới trong cuối thế kỷ 20 và 21
Trình bày lý thuyết, học thuật và thực hành
Ví dụ bằng thơ dịch

Insperative Esquisse Press ấn hành tháng 9 năm 2019
600 trang
giá $40 (tính luôn cước phí)
Liên lạc: tapdang@yahoo.com

bài đã đăng của Ngu Yên