- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cơn Mưa

Nguyễn Đình Toàn (tranh Đinh Cường)

ConMua_NguyenDinhToan

 

bài đã đăng của Nguyễn Đình Toàn