- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thở khói ♦ Bóng trăng

(hai bài thơ mô hình)

 

 

 

Thở khói

 

Thở Khói Tranh Nghiêu Đế 500

 

 

 

Bóng trăng

 

Thế Gian Trăng Bóng500

 

 

 

.

bài đã đăng của Ngu Yên