- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 8-14/7/2019- Nguyệt Vựng của Trần Thị NgH.

Ngyệt Vựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên Đề Trần Thị NgH.

 

 

 

Thời Kỳ Vô Độ:
”Người Thuận Tai Trái”
”Người Đàn Bà Hai Con”

Thời Kỳ Biên Độ:
”Cải Lương”
”Không Có Cửa”
”Chuyện Chó Chết”

 

Nhận định: “Trần Thị NgH.- Lạc Đạn và Mười Truyện Ngắn” của Thuỵ Khuê
Phỏng vấn Trần Thị NgH– Đặng Thơ Thơ thực hiện

                                                                                                                                            Nguyệt Vựng- tranh Trần Thị NgH.– Sơn dầu trên vải bố- 120cm x 80cm