- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hai bài thơ mô hình

Thơ Mô Hình 4500

Thơ Mô Hình 5500

bài đã đăng của Ngu Yên