- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

đầu tư

 

 

 

tù ti

bánh với chả rán
quan lớn chui dưới bùn
nằm trơ chiếc cáng

 

ráng đốc phách

em cứ phóc lên lưng anh cõng đi chơi
bề gì
thằng gù cũng đã ở nhà thờ đức bà

 

đụng độ
                    đụng nguyễn hoàng nam

đụng mấy ông già lèm bèm
gò qua gò lại
đường banh xoắn tít

 

vì sao

tại vì răng tóc quăn mà râu quặp
tự vì mũi không chịu dòm mồm

 

liệu pháp

cứ vỗ đồm độp vào mông một hồi
răng hết vẩu

 

thuốc

uống một viên trấn an
người cứ khật khà khật khừ
hóa ra thời tiết nhão nhoẹt

 

bình bằng

bạn có bao giờ nghe máu bò ngang
không lên
chả xuống
huyết thống huề vốn
một khi

 

khuyến mãi

chữ
nghĩa
vzậy thôi
đâu có ai mua bán
câu vè thời mạt vận

 

 

bốn tháng ba mười chín

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn