- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thơ Hình Huỳnh Lê Nhật Tấn (1)

Huỳnh Lê Nhật Tấn 

Thân phận 1
Thân phận 2
Thân phận 3
Thân phận 4
Thân phận 5
Thân phận 6

 

Thân phận 1

than-phan-1
 


 

Thân phận 2

 
p2
 


 

Thân phận 3

 
p3
 


 
 

Thân phận 4

 
p4 
 


 
 

Thân phận 5

 
p5
 
 


 
Thân phận 6
 
p6

bài đã đăng của Huỳnh Lê Nhật Tấn