- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

MA & NGƯỜI: tiểu thuyết Nguyễn Viện

 

NguyenVien-Ma&Nguoi-Bia

 

MA & NGƯỜI
“Việc của tôi là kể lại cái khoảnh khắc tuyệt vọng của con người trước sự thật.”

Tiểu thuyết của NGUYỄN VIỆN.
NXB Tiếng Quê Hương. 2018.

 
Mọi giao dịch về tác phẩm xin gửi thư về:
TIẾNG QUÊ HƯƠNG
P.O Box 4653 – Falls Church – VA 22044
hoặc E-mail :
– uyenthaodc @gmail.com – tphongvu50 @gmail.com

bài đã đăng của Nguyễn Viện