- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

diễn ca

 

 

 

            huyết rịn.  và màu âm

 
từng lứa mây chen sinh phần        trắng
ở trên đầu lùng mộ bạch
mai sau
bay vãng một khung trời chiều
khựng lại thể hình cong cớn
đường tà ve vuốt bao lâu
sực ứa ra vọng.  chồi
mê hảo
trăngtrăngtrăng        ngôi
biến đêm phù thủng
bàn cân ối nước tim khảo mặn
tình            là tình
nơi chiếc đĩa xanh choáng vành
mật mỏi
hà cớ gì
đinh lăng

phục lửa khát khao bỏng
rát        ngừng kiều
bích vòng những lọn tóc
thả
kiểu cách ngồi trên hàng sứ mỏng
ở tầng biện hộ dung quang
tay khoảnh dài ra
sống một lần
tím điệu
bông nở không hề kêu
và rồi bấu chặt khúc cầm vơ vưởng
số mấy đàn âm phiên        nâu
quyến nãi
bộ hành rịn ngại vết
châu hoan

 
1 tháng 9 năm 13

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn