- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tin Buồn: Bà Duy Lam Nguyễn Kim Tuấn đã từ trần


Tin Buồn


Vô cùng thương tiếc được tin

Bà Duy Lam Nguyễn Kim Tuấn

Nhũ danh Chu Thị Thịnh

đã từ trần ngày 25 tháng 4, 2018

(nhằm ngày 10 tháng 3 năm Mậu Tuất)

tại Fairfax, Virgnia, Hoa Kỳ


Ban biên tập Da Màu cùng thân hữu thành kính phân ưu cùng gia đình nhà văn Duy Lam.

Nguyện cầu hương hồn người quá cố sớm được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.