- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cách ăn bóng tối

Bắt đầu bằng công việc giảm sút

Chưng cất xuống một chữ

Tử thần yêu cầu nhiều loại khí ga, cấu tạo, còn cả những loại thịt

Nhưng không cần gì chuyện biểu lộ

Đây là kết thúc

hay bắt đầu

Quỹ đạo

unnamed (9)

bài đã đăng của Đỗ Lê Anhdao