- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thân phụ của nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc qua đời

 

 

Nhận được tin buồn thân phụ của nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc,

Ông PHAOLÔ NGUYỄN HƯNG TỊNH

vừa qua đời tại Sài Gòn lúc 16 giờ 30 ngày 24 tháng 12 năm 2017,
hưởng thọ 98 tuổi,

Ban biên tập Da Màu xin thành kính phân ưu
cùng nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc cùng gia đình.