- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Những tựa sách xếp theo thứ tự ngẫu nhiên / Haphazardly Ordered Titles

 

 

 

Những tựa sách xếp theo thứ tự ngẫu nhiên

 

Trên một chiếc kệ, đóng dấu
Australia Poetry, tôi tìm ra một đôi gáy sách quen thuộc
nằm, hơi xuôi về một phía khuất,
trong  một bài thơ từ những nhan đề.

Mới &
Tuyển,
từ đất đảo,
những mảnh vỡ của những độc thoại nội tâm,
những độc thoại nuốt trọn không khí,
như rắn rù-quyến tới cận miệng hố thời gian.
Một thách thức
những người tù sẫm sậm
mang án chung thân
bảo vệ chiếc cửa tử đinh hương của mình.
Không ân giảm một ngày
dù nhỡ thương tích
cũng không thể.

Giữa những thường phạm
trong những hệ thống tự miễn nhiễm,
phía Nam địa cầu,
là những bài thơ cuối cùng, những lời thơ khởi xướng
cùng ánh sáng đầu ngày
Captive and Temporal
Bị nắm bắt và Trong thời gian
mang những tên: Hewett, Harwood, Harrison
& happiness – hạnh phúc
Một liên tấu khúc ngậm lời
bởi vì chỉ những Tuyển và Lọc lại
và rất Mới . . .
        (Thường Quán chuyển ngữ)

 

 

 

Nguyễn Đức Nguyên

Haphazardly Ordered Titles

 

On a shelf, marked
Australian Poetry, I spot a couple of familiar spines,
that lie, slightly toward one end,
in a poem of titles

New &
Selected,
island earth,
fragments of internal monologues,
that swallow the air,
charmingly snake-like until the brink of time.
Making a stand
are the dark convicts
Sentenced to life,
safe guarding their gate of lilacs
No injury time-out is
possible.

Among the regulars,
in the systems that immune themselves,
South in  the world,
Are the last poems, their lyrics
rise at first light
Captive and Temporal
carrying the names of Hewett, Harwood, Harrison
& happiness
A fugue of hush
for only the Best
the Selected few &
the very New . . .
7-9/11/2017

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đức Nguyên