- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

ỨNG XỬ

Nơi đất nước tôi bọn trẻ đáng yêu luôn thấy mình đã chết từ lâu rồi.

Chúng hiểu, phải luôn đứng dậy từ trong lòng chiếc áo quan.

Bọn trẻ thiếu trí khôn luôn mang sinh mạng của mình đến Ngân-hàng-tử-thi,

ký gởi để vay một ít tháng ngày sống muộn.

Sống Muộn, đối với bọn ấy không phải là Sống Thừa, bởi chúng tin là xác của mình có lãi.

bài đã đăng của Cung Tích Biền