- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

giả định về thơ bửa củi

 

 

không có gì chắc chắn
đinh đóng còn lung lay
đinh hương rù rịt ván đời
miệng sứa phừng lửa
con đò mộc rã reng
biết trao đổi gì với thửa vụn
sống        sóng
sáng lô nhô tử thi úp mặt
trôi.  cứ trôi đi luồng hải định
không nơi nào chắc chắn
chiếc la bàn vẹo xiêu
hướng là giả định
ly tán
trễ rồi xác thân
không cơn đau nào chắc chắn
cuộc hỏa thiêu

 

    tôi nhấc một cây em một cây
    chúng ta đập xuống cuộc sum vầy
    ngàn năm vỏ lửa che tâm nái
    mình nhe ra nanh vuốt cáo cầy

    tôi cào một mà em cào hai
    cào nát tâm si cửa khóa ngoài
    bên trong mình tha hồ đục đẽo
    bệ thần phù thành lỗ châu mai

    tôi kêu má còn em kêu ba
    khấn vái cách chi cũng chẳng là
    nhà cháy thiệt rồi.  ừ.  cháy thiệt
    còn chút tàn tro xanh mắt ma

24 fév. 2017

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn