- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

don’t * ồm ồm

 

don’t

 
        [nhân đọc một vài hồi ký tào lao]

đừng biện bạch
chính các anh làm cho con ngươi nổ tròng
làm cho đất nước nhục nhã
ngày hôm nay
đừng đổ tội thời thế
mua chuộc lòng ngây thơ
thời thế không dự phần vào những đầu óc ngu xuẩn
đừng minh oan
chẳng có gì oan ưng
chỉ có tình tội lút đầu
những nắm đấm vịt vờ trên xảo tâm
đừng múa may nữa
triệu con bù nhìn
đã tới hồi
chóng mặt

 

ồm ồm

cứ rướn lên.  và rống
thơ bay vèo cái mống
cứ bình tâm mà la
rập ràng một khúc ca

cứ tà tà đâm xuống
bề gì đất cũng chuồi
be ngang bờ ruộng. lũi
hết đầu thì tới đuôi

lết lết lết lết lết
mày bò dọc.  tao ngang
tung hoành bê nguyên trụ
cứ vui vẻ chạy làng

20/7/2015

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn