- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng

front-cover CỬU LONG CẠN DÒNG BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG
Dữ kiện Tiểu thuyết của Ngô Thế Vinh
Mẫu bìa Khánh Trường
Trình bày nội dung Cao Xuân Huy
Văn Nghệ xuất bản, California, Hoa Kỳ 2000 & 2001
Văn Nghệ Mới tái bản 2009

bài đã đăng của Ngô Thế Vinh