- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

rẻ rúng

tôi cõng hồn tôi khỏi núi sông
ước mơ được mở cờ
cái nhìn ngoái lại
bất nhẫn trói lòng bất công

tình, có còn ưa. sương khói!
khi người ta vói xô mình ngã ngựa
xô gia tài mẹ. mất hứa
vai thề thất hứa, rơi. mất thở

nếu tôi còn ở
thấy mình đen gốc rạ
trở lưng cháy mặt trời
học tiếp đánh lừa đợi mong

tôi cõng hồn tôi khỏi khó lòng
bóng trèo ước mơ
ngoái nhìn vận nước
phận người động tại thủ tiêu

sẽ thở biết bao nhiêu thèm
khát những điều lẽ đương nhiên được. ai đem
như có mai sau trong lòng hẹn
trong tầm bắn tỉa chèn mơ

nếu tôi còn ở
làm sao tôi chở hết đất công
khi bầy đàn kè sông núi xẻ
rẻ rúng tôi. thời giả, thà lưu vong

mẹ ơi, buồn dậy đất
trên vai hồn hỏi có đau lòng

26/09/2016

bài đã đăng của Viên Dung