- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Man with a Look (Người có một cái nhìn)

 

 

3-MAN WITH A LOOK_24X18

 

oil/linen, 24 x 18in, 2006

bài đã đăng của Nguyễn Việt Hùng