- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tưởng Nhớ Dương Nghiễm Mậu

 

 

duong_nghiem_mau_dtc

 

Đinh Trường Chinh, Tưởng Nhớ Dương Nghiễm Mậu
(vẽ theo ý hình Trần Cao Lĩnh)
oil on canvas, 3/8/2016

bài đã đăng của Đinh Trường Chinh