- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cỏ khác

Khi buồn bã nói lời chia biệt cỏ
anh đâu biết mình đã lầm

Cỏ khác chứ không khác
màu nguyên
vẫn lưới thưới đắm chìm

Mưa thấm động niềm
thiếu trời xanh vặn vẹo biếc
lòng đất thâm u

Có chăm xén nâng niu
có tàn héo rơi rụng
bại sương tuyết

Cũng biết may đan nghịch ngợm
gót chân em đâu còn xưa
mà son đỏ

Khi buồn bã nói lời li biệt cỏ
anh sượng câm hằng lâu

No Name hill
Texas -10/2008

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung