- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

biết [thời theo] thế…

 

trên một trang báo, lốm đốm đỏ trên vàng hoặc đôi khi vàng trên đỏ, mùi đất và hoa mai ngai ngái mãi sau xuân đến mười một tháng vẫn còn thoang thoảng mùi ngự sử, thấp thoáng nào dáng vua, hoàng hậu, tì nữ, thằng hầu, không tên, không tuổi, tuổi dày, tên vang, rậm rạp hay chưa mọc lông, tất cả đều đang trong rừng chặt củi vì nghe nói giấy trở hiếm hoi, thời đang được giá, giấy trắng tinh không có chữ thuộc hàng thượng thặng, giấy vẽ vời quanh bốn vành mép thì mất giá đôi chút, giấy có dấu chấm, dấu nặng thì còn bán được ve chai, nhưng giấy có chữ thì tuyệt đối không ai thầu, ngay cả dùng để trấn nhà cầu…

trong lúc ấy, chỉ có hắn vất vưởng tìm cách đưa cục tẩy vào thị trường…nên chỉ tìm cây cao su mà chặt, chưa chắc mình sẽ lấy gì để đựng nhựa mủ, mà nghe nói rất độc, chạm vào là tê liệt, hết cầm được viết, nhưng thôi kệ, chữ chả nhả lời…

từ một tờ rơi trong trang báo…

bài đã đăng của Lưu Diệu Vân