- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nước vỡ nghe gần

 

 

 

xa hơn nỗi sợ ngầm khủng bố
hâm nóng toàn cầu, lớn dần lụt lội
tiếng nước suy đồi bối rối
quyền chức lộng
đương ngôi

cung cách xã hội đen ngập mặt
hầm hầm sắc đỏ, cờ
gai mắt
mất mặt hẳn nhiên
thảo cỏ rạp cửa quyền

ai mơ / ai ước sững sờ cập nhật
thiên đường sộ
thảo dân thất sắc
mặt thật vô lương, trịch thượng
ngặt vô phương

công sự, đắp mô ngang chân chất
thỉnh nguyện hỏi trăng sao
nguyệt quế
phương nào quàng thân
phận nợ người

tiếng nước vỡ nghe gần sự thật
cỏ lan buồn u uất
bẩn chật mấy quận xuân
nước quẫn quầng còn / mất
quyền trên đầu xất bất xang bang

nước địa cầu lênh láng
nước mình ngầm bán, dang ca
thân cận chi mà
thuộc hạ
mênh mang ơi, nước nhà!

17/01/2016

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung