- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

DRAN: tập thơ Nguyễn Đạt

 

NguyenDat-Dran-bia

 

Thi phẩm Nguyễn Ðạt – DRAN – Giấy Vụn xuất bản tại Hoa Kỳ, 2015
(Phụ bản họa phẩm Ðinh Cường)
 
Nhà xuất bản Giấy Vụn
Chủ trương: Mở Miệng
Liên lạc: nxbgiayvun@yahoo.com
Dran
B’LAO. DI LINH. ĐÀ LẠT. ĐA THỌ
Thi phẩm Nguyễn Đạt
Phụ bản Hoạ phẩm Đinh Cường
Giấy Vụn xuất bản lần thứ nhứt tại Huê Kỳ, 2015
Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Chát
Bìa & trình bày: Kuzi
ISBN 978-1518759611
© 2015, Giấy Vụn & Nguyễn Đạt.

 

Hồn hoa Dran

Trên mặt đất này chen chúc muôn hoa
Mỗi loài hoa có riêng một ngôn ngữ
Nói với riêng tôi là đoá dã quỳ
Bấy nhiêu năm ở núi rừng Đa Thọ.
Trên mặt đất này rất nhiều miền lạ
Mỗi một miền có riêng một linh hồn
Linh hồn tôi mãi ở Dran – Đơn Dương
Ở nơi ấy cũng như ở Đa Thọ.
Dẫu ở Dran dẫu ở Đa Thọ
Cũng như ở B’Lao Đà Lạt Di Linh
Dẫu ở nơi đâu trên miền cao nọ
Vẫn đoá dã quỳ đậm gió rung rinh.

bài đã đăng của Nguyễn Đạt