- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tìm sông

 

 

                       Tặng Trần Trung Đạo

Tìm sâu trong đá nghe mùi sóng
ì oạp long bong thuở nào
chọc quá khứ vào bến khe mon men rêu trượt
trơn trợt nghìn xưa em
lá rơi bơ phờ tiếng con cá quẫy
thạch sùng non hay già cũng vậy thôi
nếu khôngtắc lưỡi
còn biết làm gì
hỏi hỏi hỏi
vàng thu hay ẩm mốc xuân?
Đèn kéo quân trẩy tấp tán bất kể thời gian
xanh bạc
rồi cũng qua hết qua hết
tìm sâu trong tóc nghe róc rách mỏi mòn
nào phải sông đâu?
nào phải sông đâu.
Trận địa mai phục chỉ tổ chuốc đau mua cười
đừng hòng phỉ chí
con sông non dạ chỉ biết chảy về đông
mặc quằn quại sóng
tìm sông không bến
bến tìm không sông
tìm sông không sóng
sóng tìm thấu không?
 

02/09

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung