- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cớ vượt vũ môn

 

 

 

màn chắn vô hình vây quanh
đen đặc uy lực
văn minh, sự thật
đùn đẩy bên kia màn, bưng bít

khép chặt, chèn ép
con người đâu có thích
họ hờm nhảy qua
họ dợm kéo sập

nước đang ập xuống vực, trôn ốc
tinh hoa, sáng tạo
rường cột, công trình
kêu ca cuốn xoáy theo vận nước

thông tin mạng lưu thông thần tốc
ở đó, nghịch. tuột hình trôn ốc
vượt tường lửa
qua gốc, chắc gì qua thắt ngặt

cá, sống thật nhờ nước. bơi tự do
ở đó, bưng bít. nước ao tù
cùng quẫn
cá ra sức vượt vũ môn

bởi bên kia bờ. thanh thỏa
cá hóa rồng

 
16/12/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung