- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bài thơ có thể

 

 

 

Trang giấy trắng nguyên trước mặt
Biết làm gì với nỗi hoang
Làm gì với tất cả
Đền đài phế tích xa xăm
Bàn ghế ly tách bao thuốc chiếc gạt tàn.

Hắn nhìn quanh cầu cứu vô vọng
Đã rời Sài Gòn đã tới Đà Nẵng
Trang phục trắng hay nâu hay xám
Yên Thao cũng quá xa rồi.

Trang giấy trắng nguyên
Trống rỗng hơn nỗi hoang
Hắn có thể làm gì với tất cả
Hắn có thể làm gì
Dù rất nhỏ
Một bài thơ.

Bài thơ không thể hiển hiện
Như một vô vọng
Bài thơ không thể hình thành với nỗi hoang
Bài thơ không thể
Ngôn ngữ kết tinh bằng trống rỗng.   

Bài thơ duy nhất hắn có thể
Hành trình về trú quán cho tâm thần
Bài thơ duy nhất là kẻ ấy
Râu tóc
Điếu thuốc 
Chân từng bước tới tàn đêm.

 
XII.2015 

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đạt