- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cảm ơn

 

 

 

Cảm ơn Võ Phiến, Bình Nguyên Lộc
Rừng bần rừng mắm gốc mù u
Hũ mắm cua chua, mùa ốc gạo
Những thứ giản đơn nhớ tít mù

Cảm ơn những áng văn hồn hậu
Đám khói hoang sơ, đám ổi tàu
Cuống rún chưa lìa, bầy sáo sậu
Tiếng chim kéo vải suốt đêm thâu

 
05.10.2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Huỳnh Minh Lệ