- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 6-13/9/2015- chủ đề ảnh tự chụp: Lê Đình Nhất-Lang

 

 

nhatlangselfie Selfie Lê-Đình Nhất Lang

 

 

Văn Xuôi trong tuần:

"Đi Vào Cõi Tạo Hình Một Đinh Cường Đốn Ngộ" – Biên khảo – Ngô Thế Vinh
”Một Ngày Này, Một Ngày Khác”- Truyện ngắn Nguyễn Đạt
"Hoàng Phủ Ngọc Tường: Ý Thức Trách Nhiệm hay là Bắt đầu của một Chung Cuộc" – Nhận Định – Phùng  Nguyễn
”Ông Địa”- Truyện ngắn Tru Sa
“Nơi Không Kẻ Vãng Lai”- Truyện ngắn Ray Bradbury/ Trần Đức Tài chuyển ngữ
Trung-Việt Việt_Trung– Tiểu thuyết Đỗ Quyên
”Huyền Thuật và Ảo Thuật” phần 1- Biên Khảo/Nhận định của Nguyễn Nhân Trí
”Thơ Ca- Ký Ức của Ngôn Ngữ”- Biên khảo của Georges Jean- Huy Tưởng lược chuyển
”Nữu Ước Những Điều Không Thấy” Chụp và Chép Đặng Thơ Thơ