- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nhoi ra khỏi bọc

 

 

 

dí, như trong bọc
truyền thông dẫn trẹo
bó sự thật
mình phượt ảo, tìm
vượt thoát gò
có đích thật

tình đòi hóng gió
tự do bị bề trên đem
vào khao khát
tình yêu hát khoảng gặp em
mình lén cách nếm
tự do cho đã thèm

trá như thật, ban cho
vây bức
niềm tin nọ, sặc thách thức
nẩy sinh chọn khác điều
nhoi ra khỏi bọc
bên kia tường lửa

bề trên ép nữa
tình lửa khát khao
nếu không bôn đào
hay lén đường quy phải đạo
thì làm sao được tự do
hôn nhau

10/08/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung