- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

nhà thơ nói thiệt

 

 

 

yêu nước, hám tiền, ham sex
là việc của nam phụ lão ấu
mê gái
là đặc sản của nhà thơ

nhà thơ
không mê gái
khó mà yêu dân yêu nước

không yêu nước
chỉ chằm hằm mê gái!

nhà thơ thiệt
lý trí toàn trị bản năng
thường đêm
phất cờ khởi nghĩa?

nhà thơ xoàng
thời nữ quyền tụt hạng bét
nhưng nếu không được quyền tụt
từ xăng pha nhớt đến ông già tám mươi
từ tổng thống đến bần dân sẽ nổi loạn
huống hồ

nhà thơ
nói thiệt khó nghe thiệt
không nói lại càng thiệt
nhà thơ

5/8/15

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung