- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hạ Lo

 

 

 

mồ hôi rìn rịn
tươm điểm yếu mùa hè
cô em bịn rịn
ái ngại mẹ lo xa

thân gái xa nhà
mẹ thắt tha thắt thẻo

ruộng, làm không khá
mai, tá túc thị phần
thuần thẻo ruộng
lạ công nhân

tiếng ve vắt võng, mẹ nhắn
nắng héo tận lòng

hạ lộng sầu phong
khi nào đặng tấm chồng?
nhón chân phố thị
dặn lòng chân quê

ruộng truyền đời không dư, để
bỏ lên thành biết có dễ mần ăn . . .

04/07/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung